Juridische verklaring

Wettelijke kennisgeving

Bij RENOLIT IBÉRICA engageren we ons voor transparantie en verdedigen we de rechten van onze gebruikers en cliënten. In deze wettelijke kennisgeving vindt u alle informatie over de voor deze website verantwoordelijke partij en de algemene gebruiksvoorwaarden van deze website.

Identificatiegegevens van de verantwoordelijke partij:

RENOLIT IBÉRICA, S.A.

NIF (Belasting-ID): A08058943

Adres: Ctra. del Montnegre, s/n. 08470, Sant Celoni (Barcelona)

Bedrijfsregistergegevens: Stad: A08058943 Volume: 38758 Folio: 31 Boek: Blad: B-68100

Deze website voldoet strikt aan de Organische wet 3/2018 van 5 december inzake de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten (LOPDGDD). Ze is ook in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 April 2016 inzake de bescherming van personen (AVG, Algemene verordening gegevensbescherming) en de wet 34/2002 van 11 juli inzake de diensten in de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSICE of LSSI).

Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden reguleren het gebruik (met inbegrip van rechtmatige toegang) van de webpagina’s die samen de RENOLIT IBÉRICA website vormen,waaronder de inhoud en diensten die worden aangeboden op deze pagina’s. Elke persoon die gebruikt maakt van de website renolit.com (de “gebruiker“) stemt ermee in dat hij of zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

RENOLIT IBÉRICA maakt de website NL.ALKORPLAN.INFO beschikbaar aan de gebruikers, een portal met als hoofddoel informatie over de producten, diensten en aanbiedingen van RENOLIT IBÉRICA te verstrekken. De aangeboden producten en content zijn versterkte membranen voor coating voor zwembaden, al dan niet voor nieuw werk of een vernieuwde coating.

Deze algemene voorwaarden reguleren bijgevolg de toegang, het gebruik en registratie op  NL.ALKORPLAN.INFO voor gebruikers die de site bezoeken, en verstrekt ze gratis, tenzij anders aangeduid, algemene of gespecialiseerde informatie en verschillende content en diensten, de verkoop van goederen en/of verlening van diensten aangeboden op NL.ALKORPLAN.INFO.

Door ons verzamelde persoonlijke gegevens

Als u wilt weten hoe we uw gegevens verzamelen, lees het NL.ALKORPLAN.INFO Privacybeleid.

Verbintenissen en verplichtingen van gebruikers

De gebruiker wordt geïnformeerd en aanvaardt dat toegang tot deze website op geen enkele manier betekent dat zij een commerciële relatie aangaan met NL.ALKORPLAN.INFO Op deze manier verbindt de gebruiker zich ertoe om de website, zijn diensten en inhoud ervan te gebruiken zonder de huidige wetgeving, het goede vertrouwen en de publieke orde te schenden.

Het gebruik van de website is verboden voor onwettige of schadelijke doeleinden, of op een manier die schade kan veroorzaken of het normale gebruik van de website kan voorkomen. Het volgende is verboden ten aanzien van de inhoud van de website:

  • De reproductie, distributie of wijziging, in zijn geheel of gedeeltelijk, tenzij ALKORPLAN.INFO, als de rechtmatige eigenaar, hiervoor toestemming gaf.
  • Elke schending van de rechten van de provider of RENOLIT IBÉRICA, als de rechtmatige eigenaar.
  • Het gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden.
  • Het verzenden van reclame- of commerciële communicatie tenzij RENOLIT IBÉRICA hiervoor zijn voorafgaande schriftelijke toestemming gaf. Zij zijn tevens verplicht om de contactformulieren op de website alleen te gebruiken voor daarvoor bestemde doelen.
  • Het is verboden om hyperlinks of links te creëren tussen websites, met inbegrip van de site van de gebruiker, of een andere site of ruimte die toegankelijk is via het internet en de RENOLIT IBÉRICA Portal, tenzij RENOLIT IBÉRICA hiervoor zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gaf en in overeenstemming met de voorwaarden die in elk geval worden opgesteld. De gebruiker die het bovenstaande niet naleeft zal aansprakelijk worden gehouden voor de veroorzaakte schade.

Bij het gebruik van de website, RENOLIT IBÉRICA, verbindt de gebruiker er zich toe om zich niet te gedragen op een manier die het imago, de belangen en rechten van RENOLIT IBÉRICA, of derden zou kunnen beschadigen, de portal zou kunnen uitschakelen of overbelasten, of die het normale gebruik van de website in het gedrang zou kunnen brengen.

De gebruiker moet zich er bewust van zijn dat de veiligheidsmaatregelen van de computersystemen op het internet niet volledig waterdicht zijn en dat RENOLIT IBÉRICA niet kan garanderen dat er geen malware of andere elementen kunnen optreden die wijzigingen op de gebruikers computersystemen  (software en hardware), of op hun elektronische documenten en de bestanden daarin kunnen veroorzaken, ook al voorziet RENOLIT IBÉRICA de nodige middelen en treft het gepaste veiligheidsmaatregelen om deze schadelijke elementen te voorkomen. RENOLIT IBÉRICA is niet aansprakelijk als malware wordt gedownload bij het gebruik van de RENOLIT IBÉRICA website. De gebruiker moet daarom bijgewerkte antivirussystemen gebruiken op de systemen waarmee hij of zij toegang tot het internet verkrijgt.

Veiligheidsmaatregelen

De persoonlijke gegevens die worden verstrekt door de gebruiker aan RENOLIT IBÉRICA kunnen worden opgeslagen in automatische of andere databanken die de exclusieve eigendom van RENOLIT IBÉRICA zijn, die alle technische, organisatorische en veiligheidsmaatregelen neemt om de vertrouwelijkheid, integriteit en kwaliteit van de informatie erin te bewaren in overeenstemming met de huidige voorschriften inzake gegevensbescherming.

ONLINE platform voor conflictoplossing

Gebruikers beschikken tevens over een platform voor geschillenbeslechting dat wordt aangeboden door de Europese Commissie en te vinden is op de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

In overeenstemming met artikelen 8 en 32.1, tweede paragraaf van de Wet inzake intellectuele eigendom, is de reproductie, distributie en publieke communicatie, waaronder de verstrekkingsmethode, uitdrukkelijk verboden, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud van deze website voor commerciële doeleinden op elke manier en met alle technische middelen zonder de toestemming van RENOLIT IBÉRICA. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe om de intellectuele en industriële eigendomsrechten die eigendom zijn van RENOLIT IBÉRICA S.A. te respecteren.

De gebruiker weet en aanvaardt dat de volledige website, die zonder beperking de tekst, software, content (inclusief de structuur, selectie, organisatie en presentatie), afbeeldingen, audiovisueel materiaal en afbeeldingen bevat, beschermd is door handelsmerken, auteursrechten en andere legitieme rechten in overstemming met internationale verdragen waarvan Spanje deel uitmaakt en andere eigendomsrechten en wetten van Spanje.

Het is de gebruiker niet toegestaan om activiteiten uit te voeren die inbreuk maken op de intellectuele en industriële eigendomsrechten van RENOLIT IBÉRICA, en die van de derden waarnaar wordt verwezen in de Portal. Als de bovenvermelde rechten worden geschonden, moet de gebruiker van de Portal, RENOLIT IBÉRICA S.A.volledig vrijwaren zonder economische beperkingen, tegen alle schadeclaims, al dan niet rechtelijke of buitenrechtelijke of administratieve sancties, met inbegrip van redelijke advocaatskosten en toepasselijke juridische kosten, die kunnen worden gevorderd als gevolg van een schending door de gebruiker en dit zonder afbreuk te doen aan de schadeclaim die kan worden ingesteld door RENOLIT IBÉRICA S.A.

Verwijzingen in de Portal naar de producten en/of diensten van derden of naar andere informatie die gebruik maakt van het merk, de commerciële of bedrijfsnaam, die eigendom zijn van derden, dienen niet opgevat te worden als sponsoring of een aanbeveling door RENOLIT IBÉRICA S.A.

Rechtsgebied en toepasselijke wetgeving

De relaties tussen RENOLIT IBÉRICA S.A. en de gebruikers van zijn diensten op afstand, die aanwezig zijn op de website, zijn onderhevig aan de Spaanse wetgeving en het rechtsgebied en de rechtbanken van het adres van de cliënt.

Als er een geschil is in verband met de toepassing of interpretatie, dienen de partijen een verzoek in te dienen bij de rechtbanken en tribunalen die territoriaal bevoegd zijn in overeenstemming met de huidige wetgeving.

Naast en in overeenstemming met onze informatieplicht, informeert RENOLIT IBÉRICA S.A. u over het volgende:

In overeenstemming met Wet 7/2017, betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen, informeren we u dat de lijst van geaccrediteerde entiteiten toegankelijk is via de onderstaande link: https://cec.consumo.gob.es/en/CEC/web/noticias/Entidades_acreditadas.htm

RENOLIT IBÉRICA is niet geaffilieerd met een geaccrediteerde alternatieve entiteit voor geschillenbeslechting en als een procedure wordt gestart voor een claim die niet kon worden opgelost, zal het niet deelnemen aan een dergelijke procedure.

Contact opnemen

Als de gebruiker vragen heeft, of als er iets niet duidelijk is in verband met de wettelijke voorwaarden, of als u opmerkingen heeft over NL.ALKORPLAN.INFO, kunt u contact opnemen met PISCINAS@RENOLIT.COM