Privacybeleid

Privacybeleid AVG RENOLIT

Bij RENOLIT IBÉRICA (hierna RENOLIT) geven we om onze gebruikers en klanten en zetten wij ons in voor hun rechten en de bescherming van hun privacy. Dit beleid zet uiteen hoe wij de persoonlijke informatie van iedereen die met ons communiceert via de website www.nl.alkorplan.info, behandelen en beschermen.

In overeenstemming met de bepalingen van EU-verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (AVG) en de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten, informeren wij u dat u, door dit Privacybeleid te aanvaarden, op de hoogte bent van de verwerking van de Persoonsgegevens die u via deze website aan RENOLIT verstrekt. RENOLIT zal op deze gegevens de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toepassen waarin de huidige wetgeving voorziet.

Waarschuwing voor minderjarigen

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 8 van de AVG en 7 van de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten kunnen alleen personen ouder dan 14 jaar toestemming geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens. Voor kinderen jonger dan 14 jaar is voor de verwerking de toestemming van de ouders of voogden vereist en is de verwerking alleen rechtmatig voor zover zij hun toestemming hebben gegeven.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

RENOLIT IBERICA, S.A.
Spaans fiscaal identificatienummer: A08058943
Adres: Ctra. del Montnegre, s/n. 08470, Sant Celoni (Barcelona)
Gegevens uit het handelsregister van Barcelona: Tomo: 38758 Folio: 31 Hoja: B-68100
RENOLIT IBÉRICA S.A. contacteren kan schriftelijk naar het volgende e-mailadres: protecciondedatosriberica@renolit.com

Hoe verkrijgen we uw gegevens?

RENOLIT beheert deze website, die informatie geeft over het product en de installatie van het versterkte membraan, een liner voor de renovatie van zwembaden.
Persoonlijke gegevens worden verzameld via het contactformulier dat u hier vindt .

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • Als u het contactformulier invult, worden uw persoonlijke gegevens verwerkt om de aanvragen en vragen die u via dit formulier stelt over producten en diensten van RENOLIT te beantwoorden.
 • Indien u het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief invult, worden uw persoonsgegevens gebruikt om u per e-mail commerciële mededelingen te sturen over producten en diensten van RENOLIT. In elke commerciële communicatie die u ontvangt, zullen wij u informeren over de procedures die tot uw beschikking staan zodat u zich kosteloos kunt verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor commerciële doeleinden. De aanvaarding om commerciële informatie te ontvangen is altijd herroepbaar, zonder terugwerkende kracht, overeenkomstig de bepalingen van artikel 22.2 van de wet betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel.
 • Tot slot, als wij uw toestemming hebben, sturen wij uw persoonsgegevens naar installateursverdelers van onze producten zodat zij contact met u kunnen opnemen.

De verschillende met RENOLIT verbonden domeinen zijn aanwezig in de sociale netwerken. De verwerking van de gegevens van personen die de officiële pagina’s van RENOLIT op de sociale netwerken volgen, valt onder de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en de toegangsregels die horen bij het sociale netwerk dat in elk geval van toepassing is en vooraf door de gebruiker is aanvaard. In geen geval zal RENOLIT de profielen van volgers op sociale netwerken gebruiken om op individuele basis reclame te versturen.

Rechtvaardiging voor de verwerking van uw gegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens voor de in het vorige punt genoemde doeleinden is toestemming.
U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het is even gemakkelijk de toestemming in te trekken als deze te geven.

Categorie van gegevens die wij verwerken

De categorieën van verwerkte gegevens zijn uitsluitend identificatie- en contactgegevens. In geen geval worden bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt in de zin van artikel 9 van de AVG.
De persoonlijke informatie die RENOLIT verzamelt en verwerkt omvat, maar is niet beperkt tot de voornaam, de achternaam, het e-mailadres, het telefoonnummer en het adres.
RENOLIT zal geen persoonsgegevens gebruiken voor de profilering of geautomatiseerde besluitvorming.
De velden die in de formulieren als verplicht zijn gemarkeerd, zijn strikt noodzakelijk voor een goede verwerking van uw aanvragen; het invullen van de overige velden is vrijwillig.

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om:

 • van RENOLIT bevestiging te krijgen of het persoonsgegevens van u verwerkt en, in voorkomend geval, een kopie van deze gegevens te verkrijgen.
 • informatie te verkrijgen over: (a) de doeleinden van de verwerking; b) de categorieën van persoonsgegevens die RENOLIT verwerkt; c) de personen of categorieën van personen aan wie de persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld of die daarvan kennis kunnen nemen; d) de periode van gegevensbewaring; e) het bestaan van het recht om rechtzetting of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens te vragen, of om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken; f) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; g) de herkomst van de gegevens, in het geval wij deze niet bij u hebben verzameld; h) in voorkomend geval, de passende waarborgen betreffende de internationale doorgifte van gegevens.
 • te verkrijgen dat RENOLIT uw gegevens corrigeert, wanneer deze onjuist zijn, of aanvult, wanneer deze onvolledig zijn.
 • de verwijdering van uw gegevens te verkrijgen, in de wettelijk toepasselijke gevallen;
 • van RENOLIT de beperking van de gegevensverwerking te verkrijgen wanneer aan een van de voorwaarden van de geldende wetgeving is voldaan.
 • een bewijs te verkrijgen dat de bedoelde handelingen waarnaar de drie voorgaande paragrafen verwijzen, ook wat hun inhoud betreft, ter kennis zijn gebracht van degenen aan wie de gegevens zijn meegedeeld of verspreid, tenzij dit onmogelijk blijkt of een inspanning vergt die kennelijk onevenredig is in verhouding tot het beschermde recht;
 • onder de specifiek bij wet bepaalde voorwaarden de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
 • geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken tegen de verwerking in de wettelijk toegestane gevallen.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in dit geval het Spaanse Bureau voor gegevensbescherming, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door RENOLIT in strijd is met de AVG.

Om uw rechten uit te oefenen kunt u een schriftelijk verzoek sturen naar het e-mailadres protecciondedatosriberica@renolit.com.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de vastgestelde wettelijke termijnen verstrijken, indien er een wettelijke bewaarplicht bestaat, of, indien er geen wettelijke termijn bestaat, totdat de betrokkene verzoekt om verwijdering van de gegevens of de verleende toestemming intrekt.
Daarom bewaren wij uw persoonsgegevens zo lang als nodig of toegestaan is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Aan welke ontvangers worden uw gegevens meegedeeld?

In overeenstemming met het gebruik van persoonsgegevens kunnen wij uw persoonsgegevens bekendmaken aan externe dienstverleners die ons helpen bij het verlenen van diensten voor het ontwikkelen van onze activiteiten. In het bijzonder deelt RENOLIT gegevens met de volgende hostingproviders: OVH en Hetzner Online GmbH, Gunzenhausen

Leverancier van factureringstools: QAD
Leverancier van de beheertools voor klanten en databases: Salesforce
Leverancier van e-mailmarketing: Mailchimp, Mailwork
Aanbieder van analysetools: Google Analytics, SE Ranking, Hotjar
RENOLIT verkoopt, verhuurt of geeft geen persoonlijke gegevens aan derden zonder voorafgaande toestemming, noch zal het dat doen in de toekomst.

Alleen met uw toestemming zal RENOLIT uw persoonlijke gegevens (naam, voornaam, telefoonnummer) doorgeven aan distributeurs van installateurs van onze producten zodat zij contact met u kunnen opnemen.

Geheimhouding en beveiliging van gegevens

RENOLIT verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de gebruikers te eerbiedigen, ze te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor ze zijn verzameld, alsook te voldoen aan zijn verplichting om ze te bewaren en alle maatregelen te nemen om wijziging, verlies, ongeoorloofde verwerking of toegang te voorkomen, overeenkomstig de bepalingen van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Deze website bevat een SSL-certificaat. Dat is een beveiligingsprotocol dat uw gegevens op een integrale en veilige manier doorgeeft, d.w.z. de overdracht van gegevens tussen een webserver en een webgebruiker, op een volledig gecodeerde of versleutelde manier. Er zijn ook antispam- en antiphishingmaatregelen genomen.

Met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de verwerking zal RENOLIT ervoor zorgen dat eenieder die door hem gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken (met inbegrip van zijn personeel, medewerkers en dienstverleners), onderworpen is aan een (contractuele of wettelijke) geheimhoudingsplicht.

Nauwkeurigheid en waarheidsgetrouwheid van de gegevens

Als gebruiker bent u als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid, juistheid en geldigheid van de gegevens die u via het contact- of inschrijvingsformulier aan RENOLIT bezorgt, waarbij RENOLIT van elke aansprakelijkheid ter zake wordt ontheven.

Wijzigingen in het privacybeleid

RENOLIT behoudt zich het recht voor dit beleid aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie, alsmede aan wijzigingen in de richtlijnen van het Spaanse Bureau voor Gegevensbescherming. In dergelijke gevallen kondigt RENOLIT de ingevoerde wijzigingen redelijkerwijs vóór de invoering ervan aan.

Twijfels en vragen over dit beleid

Als u vragen hebt over dit beleid of als u problemen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via ons informatieformulier of schrijf ons op het volgende e-mailadres: protecciondedatosriberica@renolit.com. Hoewel de meeste vragen en problemen snel kunnen worden behandeld, kunnen complexe verzoeken meer onderzoek en tijd vergen.